-----------فهرست مطالب------------

 • سوره نور آيه 35
 • مقدمه مترجم
 • مقدمه كتاب (سير روحى )
 • عنوان اول : امام حسين عليه السلام در عوالم وجود و جايگاه ايشان ازاول خلقت آن حضرت قبل از آفرينش و بعد از آفرينش تا روز قيامت
 • حسين مخلوق نخست
 • همه موجودات بر حسين گريانند
 • مقصد دوم ؛ در محل نور امام بعد از خلق آن
 • حسين عليه السلام نور غالب
 • مقصد سوم : جايگاه حسين عليه السلام بعد از ولادت
 • مقصد چهارم : حسين و محل شهادت ، بعد از شهادت وقبل از دفن
 • مقصد پنجم : حسين و برزخ
 • مقصد ششم : جايگاه حسين عليه السلام در روز حشر
 • مقصد هفتم : حسين در بهشت
 • عنوان دوم : صفات ، اخلاق و عبادات عام و مطلق امام حسين عليه السلام
 • امام هرگز تن به ذلت نمى دهند
 • امام حسين و شجاعت
 • امام حسين و عبادت
 • امام و احترام به سائل
 • امام حسين و رفع هم و غم
 • امام و اعطاى صدقات
 • امام و اهتمام ويژه به نجات دادن از عذاب
 • امام حسين و شدت خوف از خدا
 • حسين و ستايش خدا از او
 • ستايش رسول خدا از حسين عليه السلام
 • حسين مورد ستايش دوست و دشمن
 • حسين موجب حزن و شادى
 • عنوان سوم : صفات ، اخلاق و عبادت امام حسين عليه السلام در روز عاشورا
 • ويژگى خاص امام حسين عليه السلام كه منشاء همه خصوصيات ديگر شد
 • فرمان ويژه اوصياى پيامبر (ص )
 • امام حسين عليه السلام و طهارت ظاهرى
 • امام حسين عليه السلام و طهارت باطنى
 • نماز خاص امام حسين عليه السلام
 • امام حسين عليه السلام و روزه خاص
 • باب جنازه ، تشييع جنازه
 • زكات و صدقات
 • باب جهاد: جهاد خاص امام حسين عليه السلام
 • امر به معروف و نهى از منكر
 • عبادت هاى مستحب
 • ملاطفت و مهربانى
 • نكته بديع ؛ جلوگيرى از ظالم و حمايت از مظلوم
 • خوشحال كردن مؤ من و ديدار از او
 • تلاوت قرآن
 • ياد خدا
 • اهتمام به دعا
 • عبادات قلبيه و صفات حميده
 • يقين امام حسين عليه السلام
 • مقام تسليم و رضاى امام حسين
 • سخاوت امام حسين
 • شجاعت امام حسين
 • وقار و طماءنينه بى نظير
 • رقت قلب امام
 • حلم امام حسين
 • حسن خلق امام
 • مروت امام حسين
 • غيرت امام
 • قناعت امام
 • صبر و شكيبايى امام
 • سفارش به صبر از سوى امام
 • تعجب فرشتگان از صبر امام
 • گريه امام حسين
 • خاتمه
 • الف ) امام حسين عليه السلام جامع بين اضداد بود:
 • ب ) امام جامع بين تكاليف مختلف بود
 • عنوان چهارم : الطاف و احترامات ويژه خداوند به امام حسين عليه السلام
 • الف : الطاف خاص خداوند به امام حسين
 • ب : عطاياى خاص خداوند به امام حسين عليه السلام
 • ج ) الطاف خاص خداوند به امام حسين در قرآن و سخن گفتن با او
 • د) عنايت و الطاف خاص پيامبر خدا به امام حسين عليه السلام
 • يادآورى
 • بايد دانست كه علت احترام هاى ويژه پيامبر به حسين به سه دليل بود:
 • باب زمين
 • باب آنچه خداوند از هوا و فضا به حسين بخشيده است
 • باب آنچه خداوند از آب به ايشان عطا كرده است
 • وجه دوم
 • باب درختان
 • باب درياها
 • باب كوه ها
 • باب انس و جن
 • باب ويژگى هاى وحوش نسبت به آن حضرت
 • باب خصوصيات پرندگان
 • باب مربوط به اسبان و شتران
 • باب آنچه از اوضاع دنيايى به حسين اختصاص يافت
 • احترامات ويژه به هر آنچه به آن حضرت تعلق دارد:
 • عنوان پنجم : حسين مظهر الطاف خاص ربانى
 • حسين مظهر الطاف خاص
 • حسين واسطه رحمت الهى
 • هشدارهاى آسمانى
 • مقدمه اول :
 • مقدمه دوم
 • كيفيت اول ؛ تشريح تحصيلامتثال از خطاب ها
 • خطاب دوم ، خطاب تقوا
 • خطاب سوم ، انفاق در راه خدا
 • خطاب چهارم ، خطاب جهاد
 • خطاب پنجم ، توشه تقوا
 • خطاب ششم ، وام دادن به خدا
 • خطاب هفتم
 • خطاب هشتم
 • خطاب نهم
 • خطاب دهم
 • خطاب يازدهم
 • خطاب دوازدهم
 • خطاب سيزدهم
 • خطاب چهاردهم
 • عنوان ششم : خصوصيات مربوط به خشوع هنگام ذكر حسين عليه السلام و رقت ، گريه و برپا داشتن ماتم و عزا براى آن حضرت
 • مقدمه
 • مقصد اول : درباره منشاء اقسام خشوع و گريه است
 • مقصد دوم : اين مبحث درباره انگيزه هاى خاصى است كه موجب گريه بر حسين عليه السلام مى شود، كه چهارده مورد به شرح زير است :
 • مقصد سوم : اين بحث درباره چگونگى رقت و جزع و گريه بر آن حضرت است كه داراى اقسامى است :
 • مقصد چهارم
 • نوع اول
 • نوع دوم :
 • نوع سوم
 • حالات ويژه پيامبر با حسين
 • امام على و امام حسين عليهما السلام
 • نوع چهارم : مجالسى كه بعد از شهادت امام حسين عليه السلام برپا شد:
 • نوع پنجم
 • مقصد پنجم
 • مقصد ششم
 • مقصد هفتم
 • مقصد هشتم
 • مقصد نهم
 • مقصد دهم ؛ : خواص چشم گريان
 • مقصد يازدهم : خواص اشكى كه در عزاى حسين عليه السلام جارى مى شود.
 • مقصد دوازدهم
 • عنوان هفتم : خصوصيات زيارت حسين عليه السلام
 • باب اول
 • باب دوم
 • باب سوم
 • باب چهارم
 • باب پنجم
 • باب ششم : اين باب درباره شرايط و آداب شرعى زيارت حسين عليه السلام است.
 • باب هفتم
 • باب هشتم
 • باب نهم
 • باب دهم
 • باب يازدهم
 • باب دوازدهم
 • عنوان هشتم : خصوصيات امام حسين عليه السلام در قرآن مجيد
 • مقصد اول
 • مقصد دوم
 • مقصد سوم
 • مقصد چهارم : اين مقصد درباره خصوصيات سوره حمد و بويژه بسم الله است كه درباره حسين عليه السلام نيز به ثبوت رسيده است :
 • مقصد پنجم
 • مقصد ششم
 • عنوان نهم : خصوصيات حسين عليه السلام در آنچه به بيت الله مربوط مى شود
 • مطلب اول
 • مطلب دوم
 • مطلب سوم : تاءثير خاص زيارت حسين عليه السلام به نسبت حج و عمره
 • عنوان دهم : خصوصيات مربوط به ملائكه
 • مقصد اول
 • مقصد دوم
 • مقصد سوم
 • عنوان يازدهم : خصايص حسين عليه السلام از آنچه به پيامبران عظام تعلق دارد
 • باب آدم عليه السلام
 • باب ادريس عليه السلام
 • باب نوح عليه السلام
 • باب ابراهيم عليه السلام
 • باب يعقوب عليه السلام
 • باب يوسف عليه السلام
 • باب صالح عليه السلام
 • باب هود عليه السلام
 • باب شعيب عليه السلام
 • باب ايوب عليه السلام
 • باب يحيى عليه السلام
 • باب موسى عليه السلام
 • باب اسماعيل ذبيح الله عليه السلام
 • باب اسماعيل صادق الوعد عليه السلام
 • باب داوود عليه السلام
 • باب سليمان عليه السلام
 • باب عيسى عليه السلام
 • عنوان دوازدهم : امام حسين عليه السلام و افضل پيامبران